Hướng dẫn tạo Facebook Pixel: Theo dõi sự kiện trên trang web trong Trình quản lý sự kiện

Tạo Facebook Pixel

Sử dụng công cụ Trình quản lý sự kiện trên tài khoản doanh nghiệp để tạo Facebook Pixel để có đầy đủ tính năng.
Trình quản lý sự kiện: https://business.facebook.com/events_manager2/overview?business_id=744637821003734&global_scope_id=744637821003734&act=823122463158147&nav_source=flyout_menu
Chọn Kết nối với nguồn dữ liệu mới/Kết nối dữ liệu
Chọn Web, nhấn vào nút Kết nối.
Đặt tên cho tập dữ liệu, nhấn vào nút Tạo.
Để tập trung vào tạo Facebook Pixel, bỏ qua đề xuất của Facebook trong bước nhập trang web.
Chọn Thiết lập Meta Pixel.
Chọn tự cài đặt mã.
Sao chép mã cơ sở để tìm được ID của Pixel trong đoạn mã.
Ví dụ: https://www.facebook.com/tr?id=430135699358181&ev=PageView&noscript=1
ID của Pixel là 430135699358181
Cài đặt Facebook Pixel lên cửa hàng của bạn trên ShopnowK theo hướng dẫn: https://www.shopnowk.com/2024/03/huong-dan-cai-dat-facebook-pixel-id-cho-cua-hang-tren-shopnowk.html
Bật tính năng so khớp nâng cao tự động, nhấn vào nút Tiếp tục.

Kiểm tra lại kết nối của Facebook Pixel

Có 2 cách kiểm tra để đảm bảo Facebook Pixel đã hoạt động trên trang chưa và dữ liệu hành vi của người dùng đã được kết nối với Facebook
Công cụ Thử nghiệm sự kiện
Link: https://business.facebook.com/events_manager2/list/dataset/430135699358181/test_events?business_id=744637821003734
Chọn Xác nhận rằng sự kiện của trang web được thiết lập đúng cách.
Nhập URL trang web, nhấn vào nút Mở trang web.
Trở lại công cụ Thử nghiệm sự kiện để xem thông báo kết quả hoạt động và tên sự kiện đã diễn ra.
Addon Meta Pixel Helper
Cài đặt trên trình duyệt máy tính.
Sau đó mở trang web của bạn. Đảm bảo rằng tất cả các công cụ chặn quảng cáo cho phép theo dõi dữ liệu trên trang web của bạn.
Xem thông báo kết quả hoạt động và tên sự kiện đã diễn ra.

Chia sẻ quyền truy cập dữ liệu Facebook Pixel với doanh nghiệp/tài khoản quảng cáo

Link: https://business.facebook.com/events_manager2/list/dataset/430135699358181/settings?business_id=744637821003734
Đảm bảo đã chia sẻ quyền truy cập vào dữ liệu Facebook Pixel với Tài khoản quảng cáo của bạn để có thể tạo quảng cáo chuyển đổi có theo dõi.