Hướng dẫn quản lý Chiến dịch Quảng cáo Facebook trên Trình quản lý quảng cáo

Mục tiêu

Quản lý được số lượng chiến dịch và ngân sách chi tiêu hàng ngày

V1.1.20230915

Phân loại Chiến dịch

Hạt giống có thể sử dụng

Các chiến dịch sẽ hoạt động vào ngày mai
Tạo bộ lọc: 
Chi tiêu trọn đời (Chiến dịch) < 120.000 ₫
Phân phối chiến dịch không phải là: Không hoạt động, Chưa phân phối, Đã xoá
Phân phối quảng cáo không phải là: Đang tắt

Hạt giống đang gieo

Các chiến dịch đang hoạt động trong hiện tại
Tạo bộ lọc:
Chi tiêu trọn đời (Chiến dịch) < 120.000 ₫
Phân phối chiến dịch là: Đang hoạt động

Hạt giống bỏ đi

Các chiến dịch được bỏ đi bằng cách tắt tất cả các quảng cáo
Tạo bộ lọc:
Chi tiêu trọn đời (Chiến dịch) < 120.000 ₫
Phân phối chiến dịch là: Không hoạt động, Chưa phân phối, Đã xoá

Hạt giống chính

Các chiến dịch đạt hiệu quả ROAS > 3.33
ROAS (Lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo) của mua hàng trên trang web > 3.33
Tạo báo cáo quảng cáo:
Dành cho mỗi tài khoản quảng cáo
Gồm các cột dữ liệu: Tên chiến dịch, Số tiền đã chi tiêu, ROAS (Lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo) của mua hàng trên trang web, Phân phối chiến dịch
Tạo bộ lọc:
Có phân phối
Số tiền đã chi tiêu > 120000
ROAS (Lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo) của mua hàng trên trang web ngoài khoảng 0 đến 3.33

Công việc hàng ngày

Quản lý trên mỗi tài khoản quảng cáo

Chăm sóc các hạt giống chính

Phân phối các chiến dịch đạt hiệu quả ROAS > 3.33 hàng ngày.
Sử dụng công cụ Quy tắc tự động để quản lý Chiến dịch Quảng cáo Facebook

Duy trì tỷ lệ các hạt giống đang gieo

Kiểm soát rủi ro bằng cách duy trì các hạt giống đang gieo hàng ngày tương ứng với số hạt giống chính đã tích luỹ được
Theo level
Level 1: 0 hạt giống chính - gieo 5 hạt giống
Level 2: 3 hạt giống chính - gieo 3 hạt giống
Level 3: 6 hạt giống chính - gieo 6 hạt giống
Level 4: 12 hạt giống chính - gieo 12 hạt giống
Level 5: 24 hạt giống chính - gieo 24 hạt giống
Level 6: 48 hạt giống chính - gieo 48 hạt giống

Kiểm tra lại các hạt giống bỏ đi để không bị bỏ xót

Chuẩn bị hạt giống có thể sử dụng phù hợp theo kế hoạch gieo

Đảm bảo tỷ lệ gieo hạt ngày mai bằng cách: Sau 15:00 hàng ngày. Xem lại số lượng hạt giống chính để biết cần gieo bao nhiêu hạt giống vào ngày mai. Trừ đi số các hạt giống có thể sử dụng để biết số hạt giống phải tạo ra mới.
Tạo Chiến dịch Quảng cáo Facebook sử dụng ID bài viết có sẵn
Tạo Chiến dịch Quảng cáo Facebook với bài viết mới