Cách vận hành Quảng cáo hàng ngày

Lịch kiểm tra đánh giá Quảng cáo

Dựa vào số liệu cộng dồn trong khoảng thời gian tối đa của mỗi Quảng cáo, ta có lịch kiểm tra các Quảng cáo
1. Ngày thứ nhất: Để Quảng cáo hoạt động ổn định và liên tục cả ngày tối thiểu từ 6:00 đến 24:00
2. Ngày thứ 2: Tiếp tục để Quảng cáo hoạt động từ 0:00 đến 17:00. Sau đó kiểm tra trong khoảng từ 17:00 đến 24:00:
- Nếu Quảng cáo nào có mang lại Doanh thu và MOL≤30% thì tiếp tục để Quảng cáo đó hoạt động
- Nếu Quảng cáo nào có mang lại Doanh thu nhưng MOL≥30% thì tắt Quảng cáo đó
- Nếu Quảng cáo nào không mang lại Doanh thu thì tắt Quảng cáo đó
3. Ngày thứ 3 và những ngày sau đó:
- Nếu Quảng cáo nào vẫn giữ được phong độ MOL≤30% thì tiếp tục để Quảng cáo đó hoạt động
- Nếu Quảng cáo nào có MOL≥30% thì tắt Quảng cáo đó

Tích luỹ các Quảng cáo hiệu quả

Đồng thời tạo mới các Chiến dịch tiêu chuẩn mỗi ngày để tìm kiếm các Quảng cáo hiệu quả. Tích luỹ các Quảng cáo hiệu quả. Đảm bảo tốc độ tìm ra các Quảng cáo hiệu quả nhanh hơn tốc độ già đi của các Quảng cáo cũ.

Nguyên tắc thực hiện

- Dựa vào số liệu cộng dồn trong khoảng thời gian tối đa, không dựa vào số liệu trong một khoảng thời gian ngắn hơn.
- Quảng cáo hiệu quả có số liệu cộng dồn trong khoảng thời gian tối đa thoả mãn điều kiện MOL≤30% là một hệ thống kiếm tiền. Hệ thống quan trọng hơn kết quả trong một khoảng thời gian nhất thời.